AKTUALITY - REPORTÁŽE - POZVÁNKY
NÁZORY - KOMENTÁŘE - DISKUZE

Email info@nasekosmonosy.cz
Telefon 725 244 482
Facebook Naše Kosmonosy Naše Kosmonosy
 

Naše Kosmonosy

  • Zvětšit písmo
  • Původní velikost písma
  • Zmenšit písmo
Home Reportáže Off-line reportáž z jednání zastupitelstva Kosmonos a Horních Stakor – 1. dubna 2015

Off-line reportáž z jednání zastupitelstva Kosmonos a Horních Stakor – 1. dubna 2015

Email Tisk PDF

zbrojnice

Kdybyste dnes přišli na jenání zastupitelstva, byli byste svědky zajímavého jednání. Pravděpodobně hlavní informací je fakt, že zastupitelé odmítli schválit uspořádání místního referenda o (ne)prodeji Šmaku. V brzké době tak můžete podávat své nabídky za Šmak - zastupitelé totiž schválili záměr jej nabídnout k prodeji. Nutno ale podotknout, že záměr Šmak prodat ještě neznamená, že bude nabídnut k prodeji, či dokonce prodán. Zde je přehled jednání tak, jak jej přinášel čas...

18:33 Podařilo se zprovoznit promítání, starosta J.Müller vítá přítomné, v sále je 15 zastupitelů, dva ohlásili pozdější příchod.

18:34 Volí se návrhová komise, první členkou zvolena Mgr. Pekařová, druhým členem ing. Janeček.

18:35 Přichází zastupitel J. Čepelík, přítomno 16 zastupitelů. Na místech pro veřejnost je necelá dvacítka lidí, což je velmi slušná návštěva.

18:36 Zvoleni ověřovatelé zápisu, Bc. Křížková a místostarosta M. Macoun.

18:37 Starosta informuje, že návrh č.16 je stažen z programu. Jedná se o žádost o odkup pozemků v Bradlecké ulici (u žlutých paneláků), kde mohlo být vybudováno parkoviště pro obyvatele. Rada s tímto záměrem nesouhlasila, žadatelé byli informováni. Zastupitelé takto pozměněný program schválili.

18:39 Návrh na člena finančního výboru – radní P.Boubín navrhuje ing. Mizeru, zaměstnance Magistrátu MB. „Měl se dostavit, bohužel zde dosud není,“ uvedl Boubín. Ing. Mizera schválen jednomyslně. Finanční výbor je po téměř pěti měsících kompletní.

18:40 Jedná se o návrh na pořízení nového územního plánu Kosmonos a Horních Stakor. Starosta začíná číst znění návrhu, přerušuje jej zastupitel Štěpánek, který je navržen na zastupitele, který bude na novém ÚP spolupracovat. Uvádí, že je to práce na několik let, čím lépe a precizněji bude plán připraven, tím lépe pro všechny. Právě na popud zastupitele Štěpánka byl tento bod v lednu odložen, protože Štěpánek správně upozornil na dosud nenaplněné usnesení přijaté ještě předchozími zastupiteli. Po doplnění těchto údajů a s přihlédnutím na vyžádanou zprávu stavební komise to vypadá, že dnes tento bod projde a práce na novém územním plánu budou zahájeny. Odhadované náklady na jeho pořízení 600 tisíc – 1 milion korun.

18:45 Členka návrhové komise Mgr.Pekařová se ptá, zda se bude hlasovat zvlášť o souhlasu se zpracováním nového ÚP a zvlášť o pověření pana Štěpánka. Starosta navrhuje hlasovat o obou bodech dohromady, nikdo nemá nic proti. Také jednomyslně přijato, tedy odstartováno.

18:47 Změna v dozorčí radě VaK za akcionáře Město Kosmonosy – výměna starostů, namísto M. Vaňka je navržen J. Müller. „Výměna proběhne na valné hromadě VaK. Jedná se o navržení kandidáta a návrh na valnou hromadu,“sděluje radní Boubín. Jedná se o formulaci – nyní se hlasuje o „navržení odvolání“ předchozího starosty.

18:50 Návrhová komise upozorňuje, že před každým hlasováním by mělo být jasně přečteno usnesení, o kterém se následně hlasuje. Ing.Janeček usnesení přečetl, návrh schválen.

18:52 Žádost o odkoupení pozemku v Horních Stakorách. Jedná se o pozemek v lokalitě za základní školou v Horních Stakorách. Tuto opakovanou žádost rada města odmítla schválit. Zastupitel Štěpánek upozorňuje, že tato žádost se objevuje opakovaně, zejména při změnách ve složení zastupitelstva. „Měli bychom si tuto plochu chránit, jeho prodejem by se jeho využití výrazně omezilo,“ sděluje Štěpánek a mluví i o možné budoucí stavbě komunikace.

18:54 Žádost zamítnuta, nyní se jedná o bodě „Žádost o sdělení“. Jedná se o pozemek v sídlišti Pod Koupalištěm, město může dostat od státu pozemky. „Pokud nám stát nabízí pozemky, měli bychom je přijmout,“ sděluje zastupitelka Křížková. Diskutuje se o možných výhodách a nevýhodách tohoto záměru, zastupitel Štěpánek upozorňuje na možné komplikace v případě, že po vyvěšení záměru by pozemek chtěl koupit někdo další. Zatím se neví, zda se bude jednat o bezúplatný převod či město bude muset něco zaplatit.  Žádný problém, všichni přítomni zástupci hlasují pro návrh.

18:58 Začíná diskuze nad návrhem č. 15 – Místní referendum o (ne)prodeji Šmaku: Otázka do referenda zní: „Souhlasíte s tím, aby si město ponechalo v majetku objekt U Šmaku?“ Rada města navrhuje hlasování  v pátek 12.6.2015 odpoledne, k urnám musí přijít alespoň 35% oprávněných voličů. Náklady na uspořádání referenda jsou odhadnuty na 50 tisíc korun. Starosta přibližuje přítomným poslední události v této věci, upozorňuje, že je rozdíl mezi záměrem prodeje a prodejem. Zastupitelé v podkladech dostali přehled příjmů a nákladů za určité období, starosta upozorňuje, že když bude tento objekt pronajat nájemci, jako byla například Holba, můžeme být „relativně na nule.“

19:01 Otevírá se diskuze k tomuto bodu, uvidíme, zda tento bod bude opět hlavním bodem dnešního jednání. Diskuzi zahajuje zastupitel J. Svárovský, který má připomínky k organizačním záležitostem, navrhuje nejdříve diskutovat o tom, zda referendum ano či ne, a pak teprve řešit, jak bude referendum uspořádáno. Zastupitel M. Vaněk upozorňuje na případy jiných obcí, jako je například Kostelní Hlavno, kde se majetek obce spíše chrání, na rozdíl od Kosmonos, které se jej chtějí zbavovat. Byť uznává, že toto zařízení je nákladné a je náročné jej spravovat. Starosta mluví o tom, že v majetku máme zámek, že se bude například rekonstruovat zrcadlový sál, a že nás čeká velká investice, největší od dob Šmaku – tou má být stavba sportovní haly. Mgr. Pekařová se ptá, zda je před vyhlášením referenda nutné sdělit odůvodnění, proč má být referendum vyhlášeno. Nelíbí se jí formulace, že město nenašlo vhodného nájemce – starosta říká, že není problém toto odůvodnění neuvádět.

19:08 Zastupitelka Křížková vznáší dotaz, zda by předtím neměla být například na webu města anketa, kde by se k návrhu vyjádřili občané předtím, než zastupitelstvo schválí záměr referendum zorganizovat. Radní Janeček nesouhlasí s uspořádáním referenda, říká, že od toho byli zastupitelé zvoleni, aby rozhodli. Dává protinávrh opět zveřejnit záměr Šmak prodat. Předseda stavební komise p.Zedník podporuje názor ing. Janečka, někteří diváci ale tento návrh nekvitují zrovna s povděkem. Dle Zedníka by zastupitelstvo mělo věc nastudovat a rozhodnout. Další zástupce veřejnosti p.Vais také sděluje, že tento případ není vhodným pro vyhlášení místního referenda (jako příklad pro uspořádání referenda uvádí například možné spojení obcí); opakuje, že zastupitelé by měli rozhodnout sami, protože mají přístup k nejvíce informacím; navíc takováto otázka může devalvovat hodnotu místního referenda.

19:14 Emotivní vystoupení pana Christova. Šmak je jediným místem, kde se mohou lidé scházet. Christov dále zpochybňuje, že by k referendu dorazilo 35 % voličů – prodej Šmaku označuje za zločin a hovoří prý za všechny spolky ve městě. Jmenuje také Muzejní spolek, jehož předseda V. Petříček (sedící vedle něho) vehementně kroutí hlavou na znamení nesouhlasu. Radní Janeček se ptá, za jaké spolky Christov mluví, když spolky jasně sdělily, že Šmak provozovat nechtějí. Dále hovoří paní za klub turistů, ptá se, kde se mají pořádat například výroční schůze či dětský den. Zastupitel Štěpánek zeširoka popisuje historii Šmaku a situaci s náklady na údržbu za současného přesvědčování se, že město objekt drží pro své občany. Říká, že údržba a dohled není ze strany města ideální, sám si objekt prohlédl. „Tam máme taky své máslo na hlavě,“ říká Štěpánek, který se zároveň podivuje nad náhlou snahou se Šmaku bavit a má pocit, že dochází k zásadnímu poškození města! Současná situace s oznámeními, v jakém stavu Šmak je, navozuje pocit, že bychom měli být rádi, kdyby si Šmak někdo za pět milionů koupil. „Považoval bych za další ekonomickou prohru města, kdyby se tohoto zařízení za pár milionů zbavilo. Mám pocit, že prodej je někomu připravován na míru za minimální cenu,“ sdělil Štěpánek. Starosta Müller se proti tomuto tvrzení zásadně ohradil.

19:18 Přichází zastupitel E. Masarčík, zastupitelé jsou kompletní.

19:24 Na dotaz pana Vaise odpovídá místostarosta M. Macoun – mluví o tom, jaký je vlastně názor spolků na nabídku si Šmak pronajmout. Spolky neměly zájem o provozování Šmaku byť za korunu a s dotacemi města, což potvrzuje i předseda Muzejního spolku V. Petříček. I místostarosta Macoun se ohrazuje proti možná nechtěnému vyjádření p.Štěpánka – dle Macouna bude případný prodej trvat měsíce a nemůže tak být pro nikoho připravován. Starosta Müller emotivně sděluje své rozhořčení z toho, že jeho předchůdci vůbec tento typ objektu nechali vzniknout. „Sál by byl pro město dobrý, ale to, co je kolem, určitě ne,“ sdělil starosta. Ing. Janeček sděluje, že se ho také dotklo to, co Štěpánek sdělil – osobně je již čtyři roky je pro prodej, ačkoliv dříve nebyl členem zastupitelstva. Zastupitel K. Blecha kladně přivítal podklady s ekonomickými informacemi a rozebírá navržený protinávrh – zásadně nesouhlasí s prodejem Šmaku, dle podkladů ta ekonomika není o červených číslech. Opět pan Zedník z řad veřejnosti – co zastupitelé zamýšlí se sokolovnou, když vznikne nová tělocvična? Tento ekonomicky nenáročný prostor může být pro spolky dostačující. Starosta reaguje tak, že i tímto směrem se přemýšlí.

19:33 Zastupitel E. Masarčík opět přichází se svým známým konfrontačním způsobem komunikace – emotivně tvrdí směrem ke Štěpánkovi, že tento zastupitel sdělil, že město ZASE chystá nekalost, a chce tedy informace o předchozích podobných jednáních. Štěpánek tvrdí, že si toho není vědom, a že si poslechne záznam a pak se k tomu vyjádří. Štěpánek se také opět vrací do minulosti, připomíná i podpálení restaurace U Lva. „Jestliže se objekt prodá za pro město dobrou cenu, osobně se omluvím jednotlivě všem zastupitelům za to, že jsem měl podezření,“ doplnil.  Zastupitelka Křížková koriguje své minulé vyjádření, dnes bude hlasovat pro záměr prodeje proto, že chce vidět, zda někdo Šmak chce koupit a za kolik. Pro prodej ale nakonec hlasovat nebude. „Hlasování o referendu je blbost, a navíc vím, že se i na sportovních plochách dá scházet – doufám, že tělocvična bude připravena i pro takováto setkávání,“ sděluje p. Křížková. Vysloužila si potlesk.

19:40 „Děláte z toho mrtvý město,“ vykřikuje pan Christov. Po vyjádření pana Boubína se hlasuje o protinávrhu ing. Janečka – tedy schválení záměru objekt Šmak prodat. Ing.Janeček čte svůj protinávrh. Pro je deset lidí, proti zastupitelé Blecha, Štěpánek, Heršic, Vaněk, Svárovský, zdržela se Mgr. Pekařová a pan Klouček.

19:42 Referendum o Šmaku tedy nyní nebude, město se pokusí Šmak

19:43 Hlasuje se o dohodě o narovnání s konkurzním správcem zkrachovalé firmy HeliosBau, která nedokončila opravu jižního průčelí – naše pohledávky byly zařazeny mezi dluhy (ale nečeká se, že něco dostaneme). Dle slov radního Boubína zpět asi přijde jen část soudního poplatku, ale hlavně jde o uvolnění rukou při pokračování rekonstrukce jižního průčelí.

19:47 Schválen status sociálního fondu pro rok 2015.

19:49 Na základě legislativních změn musejí být zrušeny používané Zásady pro poskytování dotací z rozpočtu města Kosmonosy; bude se jednat o grantové programy. Schváleno.

19:50 Provozovatel restaurace U Zámku v roce 2013 ukončil v reakci na rozhodnutí tehdejšího zastupitelstva provoz automatů (předchozí ZM totiž chtělo automaty ve městě zakázat). Po změně vedení města a opětovném umožnění provozovat výherní automaty žádá, aby byla jeho provozovna dopsána do vyhlášky jako místo, kde se mohou automaty provozovat. Zamítnuto.

19:52 Rozpočtové opatření – v původní žádosti o příspěvek na provoz učinila žadatelka ředitelka MŠ Bc. Křížková chybu, za kterou se omluvila, a která musí být napravena. Záležitost vyřešena, schváleno.

19:53 Začíná diskuze o rozdělování dotací v rozpočtu. Vystupuje předseda Výboru pro školství, kulturu a sport, popisuje, jak detailně se jeho tým všem žádostem i ve spolupráci s ing. Červenou z ekonomického odboru věnoval. I na základě zkušeností s prací ve výboru pak členové výboru rozdělili v rozpočtu alokovanou částku 1 mil. Kč, ačkoliv celková suma žádostí byla téměř dvojnásobná. Pak se dal tento návrh do rady, teď mají zastupitelé před sebou návrh rady města. Dost pozměněný.  Zastupitel Blecha souhlasí s návrhem VŠKS, který je vyvážený, a dává protinávrh, aby zastupitelstvo schválilo rozdělení dotací právě dle původního návrhu VŠKS (s tím, že výbor je poradním orgánem zastupitelstva, ne rady města). Starosta sděluje, že v radě nešlo o velké zásahy, hlavní snahou bylo učinit rezervu pro případné další rozdělování dotací.

19:58 Z následné diskuze vyplynulo, že navíc právě dnes rada města revokovala přidělení peněz pro SRPŠ, což bude předmětem dalšího jednání zastupitelstva. Mgr. Petráš připomíná jednorázovou investici do stánků, které jsou ve škole, a které může kdokoliv používat pro pořádání svých akcí. Radní Janeček sděluje, že příspěvky byly zkráceny pro organizace, které nemají sídlo v Kosmonosích, dále zkrátili velmi nekonkrétní požadavky, jako např. příspěvek na výlet. Dále je pro radu nepřijatelné investovat do majetku, který není v majetku města. Diskutuje se o včelařích, lince bezpečí a dalších potřebných výjimkách v systému rozdělování dotací (který je snad naštěstí takto realizován naposledy, jak zaznělo v sále).

20:08 Zastupitelka Křížková navrhuje hlasovat bod po bodu. Radní Janeček formuluje protinávrh pana Blechy, ale objevují se další výjimky z takto pojatého hlasování. Opět se mluví o hlasování „spolek po spolku“. Radní Janeček tedy formuluje usnesení, kde jasně sděluje jednotlivé částky dle původního návrhu VŠKS.

20:12 Hlasuje se o protinávrhu, tedy bez bodu II., který se týkal připravených smluv o poskytnutí dotace. Šum v sále. Pro návrh pana Blechy deset zastupitelů, takže návrh připravený radou města byl přehlasován a téměř kompletně se schválil návrh výboru! Proti tomuto protinávrhu byli Janeček, Klouček, Boubín, Čepelík, Masarčík, Macoun a Müller.

20:15 Mgr. Pekařová navrhuje do příště zvážit rozdělení vzniklé rezervy v případech, kdy došlo ke změnám v usnesení – zejména pro Osvětovou besedu a Semiramis. Ing. Červená sděluje, že nyní si musí tato sdružení opět požádat o další dotaci.

20:18 Další rozpočtové opatření nemůže být projednáno, protože došlo ke změnám v částkách určených pro jednotlivé spolky a organizace. „Jsou to nenárokové částky,“ reaguje Mgr. Pekařová na povzdech zastupitelky Křížkové, že některé spolky možná peníze potřebují ke své činnosti již teď (nemohou tedy čekat na další jednání zastupitelstva, které schválí smlouvy o poskytnutí dotace).

20:20 Zastupitelstvo revokuje usnesení ZM č.7/14 z nora 2014 a schvaluje vypsání jednoho velkého výběrového řízení na rekonstrukci severního a západního průčelí a dokončení jižního průčelí. Všichni pro!

20:21 Zpráva kontrolního výboru – v řešení tlumočnické služby paní Šmídové ve věci Lorety a komunikace s částečnými vlastníky části pozemků u Lorety ve Vídni. Jednalo se o tlumočení při oslavách města a cestě starosty do Vídně. Paní tlumočnice poslala pozdě faktury, čímž se na tento problém přišlo. Pan starosta Vaněk se dle zprávy rozhodl na základě své pravomoci k přímému výběru tlumočnice, ale neměl tři nabídky; na nabídce nebyly částky, faktury byly na částku asi o 200 Kč na hodinu vyšší, než například u soudu (toto porovnání je ale nerelevantní, v tomto případě se jednalo o smluvní vztah). Jedna faktura přišla bez objednávky, jednou starosta v rámci svých pravomocí učinil rozhodnutí, které ale nesdělil radě. Výbor navrhuje faktury zaplatit a projednat s Mgr.Šmídovou její překlad o Loretě a zvážit její další možné využití. Další detaily přidává člen KV V.Vais.

20:27 Své připomínky ke zprávě sděluje E.Masarčík. Další doplnění přidává V.Vajs. „Nebyl úplně dodržený zákonný postup, vždycky ale vyvstala nějaká potřeba další tlumočnické práce pro město, která pak byla vykonána,“ doplnil Vais.

20:31 Mgr. Boubín navrhuje opravu usnesení (ZM neschvaluje, ale bere na vědomí zprávu) a navrhuje hlasovat o obou částech usnesení zvlášť. První část – vzetí na vědomí: všichni pro. Druhá část: zastupitelstvo ukládá radě města zajistit proplacení faktur za tlumočnické služby v plném rozsahu (14 tis. bez DPH). Hlasování velmi vlažné, pohledy zastupitelů na ostatní kolegy, ale jen sedm zastupitelů pro zaplacení těchto faktur. Další hlasování: projednat s Mgr.Šmídovou přínos jejího překladu o Loretě pro město, další případnou spolupráci a  rozhodnout o faktuře ve výši 8400 Kč bez DPH. Opět sedm hlasů, takže zase pat. Zastupitel Štěpánek se podivuje, že zastupitelé nechtějí s paní Šmídovou ani jednat! Vypadá to na komunikační zmatek, někteří během minuty hlasují zcela protikladně!

20:38 Panu Štěpánkovi to připadá trapné! Pan Boubín přichází s dalším návrhem – jednat s paní tlumočnicí o výši částek fakturovaných za tyto služby. Radní Janeček chce pojmenovat věci jasně – faktura byla vystavena pozdě, jednalo se o chybu paní tlumočnice – měla fakturovat hned, nebo vůbec. Pan Boubín navrhuje jednat s paní Šmídovou o rozsahu odvedených služeb a fakturované částce za ně. Jedná se o výzvu k jednání, jak se k ní postaví zastupitelé?

20:42 Tak ano, o této situaci ještě město s paní tlumočnicí bude jednat.

20:43 Informace starosty. Starosta s panem Šimonem pracují na podkladech pro plánované opravy, zejména komunikace Pod Loretou. Budeme se snažit o dotace, peníze na Kraj přišly pozdě, projektovou dokumentaci ale máme téměř připravenou a žádost na Krajský úřad podáme včas. Starosta s místostarostou prošli objekty města, byl v některých případech nepříjemně překvapen stavem. Budou se nabírat další lidé do pracovní skupiny (rychlé roty). Ve městě při vichřici odlétla jedna střecha, několik popadaných stromů, poděkování hasičům za pomoc při likvidaci následků vichřice.

20:47 Interpelace zastupitelů. Tištěná odpověď panu Blechovi předložena všem zastupitelům písemně dnes. Zastupitel Blecha upozorňuje, že věc plánovací smlouvy od dubna loňského roku spí. Zastupitelé vzácně s panem Blechou souhlasí.  Investor měl poslat vlastní návrh plánovací smlouvy, sděluje radní Janeček. Paní Vondrlíková (vedoucí stavebního odboru) již bohužel není v sále, údajně ale na záznam sdělila, že bez vyřešení komunikací (splnění zákonných podmínek) nebude kolaudováno! Probíhají detailní diskuze o problému. „Míč je na straně investora,“ sděluje pan Janeček. „Je to časovaná bomba,“ kontruje Blecha. Pan Zedník ze stavební komise informuje, že kolaudovat lze, nejlépe ale bude, když si developer nechá silnici, bude svítit, uklízet apod. (toto je i názor pana ing. Janečka).

20:52 Ing. Blecha informuje, že skoro třetina Lorety městu nepatří, vyhodily se peníze za projekt zbudování sociálního zařízení, vlastník na katastru je neznámý, takže teď ani nemůžeme žádat o případné dotace. Starosta i zastupitelé, kteří o problému něco vědí, potvrzují, že tato záležitost je velmi složitá. Mgr. Pekařová informuje o cestě do Vídně, kde došlo ke kontaktům s potomky vlastníků části pozemků pod budovami, které jsou ve vlastnictví města. „Ve Vídni se podařilo navázat s vlastníky kontakt,“ sdělila zastupitelka Pekařová s nadějí, že snad se podaří najít nějaké řešení. K tématu vystupuje s pohledem do minulosti i předseda Muzejního spolku V. Petříček, který potvrdil, že město jedná se správnými dědici.

21:03 Do diskuze vstupuje zastupitel F.Klouček, navrhuje stanovení pevných termínů jednání zastupitelstva, starosta slibuje, že v radě bude toto projednáno. Dalšími tématy jsou kanalizace v Horních Stakorách a Chaloupkách a odklonění nákladní dopravy z páteřních komunikací ve městě (Boleslavská a Hradišťská). „Chtěli bychom, aby si Kraj převzal Boleslavskou ulici,“ sdělil starosta Müller.

21:06 Zastupitelka Křížková upozorňuje na potřebu řešit křížení Zahradní ulice s Tyršovou a Podzámeckou – retardéry, kontrola městské policie (měření rychlosti). Pan Zedník sděluje, že je vypracována studie na celou tuto lokalitu, starosta sděluje, že ji projednává rada města, navíc se už pracuje na řešení dopravní situace v souvislosti s přípravou projektu stavby sportovní haly. Zastupitel Petráš upozorňuje na nebezpečnou situaci u sokolovny (odjezd aut Linhartovou ulicí od lékárny, včetně průjezdu Linhartovou ulicí až k náměstí. Diskutuje se také o nedodržování přednosti zprava, zastupitel Štěpánek sděluje, že odstranění značek, které tam dříve byly (a umožnily rychlou jízdu na hlavní silnici), pomohlo zpomalit provoz a snížit procento nehod.

21:11 Konec zajímavého jednání.

Tato emailová adresa je chráněna před spamboty, abyste ji viděli, povolte JavaScript

Přidejte svůj komentář

Very HappySmileWinkSadSurprisedShockedConfusedCoolLaughingMadRazzEmbarrassedCrying or Very SadEvil or Very MadTwisted EvilRolling EyesExclamationQuestionIdeaArrowNeutralMr. GreenGeekUber Geek
Vaše jméno:
Komentář (zde můžete používat HTML tagy):
  Ověřovací kód. Pouze písmena bez mezer.
Ověřovací kód:
Miroslav Štěpánek napsal(a) v Úterý, 07 Duben 2015 23:22
Dobrý den pane Janečku,
nedivím se, že vás některé věci překvapují a jistě ještě budou. Roky neřešený problém s kvalitním šéfem úřadu nese svoje ovoce. Dokud tento problém uspokojivě nevyřešíte, budete se stále zabývat řešením provozních věcí. Základní finanční a kontrolní směrnice i spisový řád jsou aktualizované, věnoval jsem jim trochu času tak to vím. Ostatní je ve výběru a vedení úředníků. Potom logicky chybí čas na koncepční věci.
S koncepcemi nemáte moc pravdu, jsou jak pro město, tak pro svazek obcí, školu atd. Nikdo s nimi léta nepracoval a potřebovaly by aktualizovat. Kdyby úřad pracoval profesionálně, byli byste jistě s nimi při nástupu do funkcí seznámeni. Před rokem jsem diskutoval problematiku koncepce školy s ředitelem, výborem pro školství a kolegy z naší kandidátky. Rada se odmítla písemným podkladem zabývat. Nedomnívám se, že to ze stolu smetli kolegové Vaněk a Pekařová. Nedávno jsem zaznamenal zájem o oprášení podkladů, tak snad z toho přeci jenom něco bude.
Poslední naši koncepci podpory společenského života rozcupovali vaši kolegové jako nedostatečně propracovanou, ale jinou nepředložili. Pokud koncepcí má být ústní nabídka několika kulturním spolkům, aby si vzali odpovědnost za Šmak, tak to vážně nepovažuji za dobrý vtip.
Kosmonoský zpravodaj čtu, ale přeci jenom za bernou minci stále beru písemné návrhy do zastupitelstva. Jsem naivní, když očekávám, že rada bude stát za svým doporučením, které zašle zastupitelům jako přípravu pro jednání? Trochu transparentnosti a přímočarosti by určitě městu prospělo. Doufám, že o to stále jde, nebo jsem něco zaspal?
M. Štěpánek
Pavel Janeček napsal(a) v Středa, 08 Duben 2015 10:48
Možná by bylo lepší pokračovat v dialogu osobně, jako po minulém ZM. Přesto si dovolím ještě písemnou reakci.
a) nechci se vracet do historie, zda byl či nebyl kvalitní šéf úřadu. Předchozí tři roky jsme měli tajemníka. Někdo ho hájil, jiný ne. Důležité je, že nejsou nastaveny základní procesy. Finanční sedí, tam vládne pevnou rukou Ing. Červená, kontrolní ještě neumím posoudit, spisový řád si neumím představit, že by nefungoval. Ale stále jsou věci, které mohou být "plně" automatizované a nejsou. Je to na rok práce (v soukromé firmě na měsíc dva, tím odpovídám na nevyřčený dotaz), je to práce rady, ale prokazatelně nejvíc práce vykonává starosta a místostarosta, kteří ne tom pracují denně a připravují podklad do rady. Jde to pomaleji, než bych si přál, ale výsledky začínají být vidět (alespoň, co se podkladů pro RM týká)
b) koncepce - hovořili jsme o tom spolu. Koncepce pro školu stará 10-12 let je k ničemu - téměř; není aktualizovaná, tudíž nefunguje. Taková koncepce se musí aktualizovat každé 2-3 roky a každý rok hlídat, zda vstupní data ještě sedí v rozumných mantinelech nebo už ne... stejné to je ve školce (tam si myslím, že fungujeme lépe), na úřadě, na SK i na hřbitově (to jsem dohnal do absurdna), koupaliště aj. Strategický plán rozvoje města nevisí na internetu, tudíž jako by nebyl (o kvalitě toho materiálu raději nemluvím). Územní plán se schválil a bude v řešení. Nový, sláva, že nebudeme stavět na starých základech! To ovšem není správný začátek, pro ÚP budou třeba vstupní data a ta musejí vzejít z práce zastupitelstva a ze strategického plánu, nestačí do ÚP napsat, že (ne)chceme rovné střechy, o tom to není (vím, že Vy víte a vážím si Vaší ochoty pracovat na ÚP jako pověřený zastupitel!). Koncepce vzejde z rady, prokazatelně, ale pro ucelený materiál jsou nutné vstupní údaje nebo řekněme požadavky od spodu. Počínaje řediteli městských organizací, konče spolky a úředníky. Kdyby se navíc přidali i občané nezainteresovaní politicky (kulturně, sportovně) bylo by ještě lépe. Bez vstupních dat se žádná koncepce nepodaří a budeme to lepit jako dosud, letos jednu třídu a silnici, která už se rozpadá, příští rok... to se uvidí...
c) Koncepce podpory společenského života. Já ji necupoval. Navíc si stále myslím, že takto to nestačí. Jsem zastáncem toho, že se má popsat nejprve konečný stav a pak rozplánovat dílčí kroky (rok po roce). Za mne nadále platí, že kultura má mít prostor, ten prostor je pocitově na zámku spolu s úřadem, MP, poštou, knihovnou, archivy apod. A pod Zámkem nová škola. I dnes jsem přesvědčen, že to je nejlevnější řešení, navíc s největší šancí na získání dílčích dotačních titulů a největší logikou co se týká návaznosti škola - tělocvična - školka. Samozřejmě pak přijde Vaše otázka, co s tím zbytkem budov - na to už jsem odpověděl.
d) můj protinávrh byl mým protinávrhem, nikoliv návrhem schváleným radou - proto ten postup. To jen na vysvětlenou.

S pozdravem PJ
 
Miroslav Štěpánek napsal(a) v Úterý, 07 Duben 2015 13:10
Rád bych doplnil své vyjádření k podezření, že se prodej Šmaku připravuje někomu na míru za minimální cenu. Uvědomuji si vážnost tohoto obvinění, protože jsem byl až souzen za pletichy při výběrovém řízení. Současně ale musím vážit odpovědnost zastupitele, který má vryto v paměti, kolik negativních věcí se za 20 let kolem bývalého kosmonoského kina stalo. Příčí se mi jen přihlížet na možné další.
Vytváření lepších podmínek pro život v Kosmonosích bylo vždy spojeno s dosaženou mírou důvěry mezi zastupiteli, radou a starostou. Za dlouholeté výsledky se moc plácat po zádech nemůžeme. Rada sice splnila usnesení z minulého zastupitelstva a připravila návrh na vypsání referenda navrženého starostou, ale jak? Návrh doporučila a uložila starostovi předložit zastupitelstvu a potom úplně obrátila. Kolega Janeček se cítí dotčen, ale jak mám chápat, že považoval za nutné nám všem sdělit, že navrhne posledního člena finančního výboru a nesdělil nám něco mnohem podstatnějšího, že místo referenda navrhne a prosadí ihned záměr prodat. Obdobná překvapení z minulosti mi jsou dostatečně známa a spojena se salámovou metodou vedla k přestavbě kina na Šmak od 0 Kč k 63,5 mil. Kč. Snažím se pragmaticky uvažovat, a proto mi nestačí „doufat“, že se prodejní cena nepřiblíží té původní 0 Kč, že nový majitel ve Šmaku bude dál provozovat společenský sál a když ne, tak to půjde ve sportovní hale. Bylo by ode mě hloupé, kdybych po tomto dobře připraveném překvapení na zastupitelstvu doufal, že se nebudou konat další nepříjemná překvapení. Nikdy jsem si nemyslel, že při prodeji Šmaku lze získat zpět vložené peníze, ale také mi kupecké počty nesedí s tím, že ten dům nemá téměř žádnou cenu, jako je to stále podsouváno.
Nebudu se vymlouvat, že jsem byl zaskočen, nemohl jsem se připravit a podobně. Pro mě je takový způsob jednání prostě nedůvěryhodný. Mrzí mě to, protože raději s rozmyslem spolupracuji na dlouhodobě přínosných projektech, než se neproduktivně hašteřím před občany na zastupitelstvu. Je půl roku po volbách. Postrádám však aktuální ucelený plán - koncepci koalice o zabezpečení základních funkcí města, ze které by vyplynulo, který majetek je pro město nepotřebný a bylo by ho vhodnější prodat.
Miroslav Štěpánek
Pavel Janeček napsal(a) v Úterý, 07 Duben 2015 16:06
Dobrý den, pane Štěpánku,

přiznám se, že mě některé věci překvapují. Je jich řada, některé jsou překvapivé více, některé méně. Dovolím si tedy strušně reagovat:

a) sedím v zastupitelstvu a v radě pátý měsíc, v RM se řeší více provozních věcí na úřadě, než je zdrávo. Nejsou nastaveny základní procesy!
b) za 20 let fungování města neexistuje žádná koncepce, co budeme dělat s tou hromadou majetku, který máme. Nechci se nikoho dotknout, ale kde je koncepce zastupitelů, kteří tu slouží 10, 15, 20 let? Opravdu se po 20 letech mám stydět za to, že nám něco trvá půl roku? Nestydím se, pracujeme a diskutujeme. Už jsem říkal, jsem zastáncem přístupu, čím méně majetku, tím méně starostí!
c) k bodu Šmak. Myslel, jsem, že Kosmonoský zpravodaj čtou alespoň zastupitelé! Pokud tomu tak není, je otázkou, zda má cenu jej vydávat. V KZ jsem doslova uvedl "budu prodej Šmaku navrhovat dál a to tak dlouho, dokud se zastupitelstvo neusnese na nějakém finálním řešení.". Dále jsem i před jednáním ZM na tomto blogu sdělil, že doufám, že referendum nebude. Nevím, zda jsem měl ještě těsně před ZM adresně každému zastupiteli napsat, že budu na těchto názorech trvat? Za sebe si myslím, že to nutné nebylo.

Poznámka o připravovaném nečekaném rychlém prodeji domluvenému kupci za nápadně výhodnou cenu se mě v daném okamžiku poněkud dotkla. To připouštím. Ale je to za námi. Můžeme dále spolu-/pracovat. Pracovat může i "opozice", tedy přicházet s návrhy a protinávrhy; není nutné čekat pasivně na návrh rady (viz vyjádření Ing. Blechy) města. S koncepcí může přijít kdokoliv.

A ještě poznámka. Na ZM padlo, že sportovní klub provozuje hřiště s dotací a nemůžeme si myslet, že kultura by Šmak zvládla sama. K tomu musím říct, kultura dostala stejnou nabídku, provozovat Šmak s dotací města na provozní náklady za podmínek srovnatelných/spíše lepších sportovnímu klubu. Odmítli. Co nyní dál!? Nikdo to nechce, ale prodat to také nechceme (nebo chceme?).
 
Jan Fidler napsal(a) v Pátek, 03 Duben 2015 08:36
A jakou formou bude prodej? Verejna aukce?
Pavel Janeček napsal(a) v Pátek, 03 Duben 2015 14:33
bude vyvěšeno na úřední desce a předpokládám, že nejen tam... o aukci se nemluvilo
 
Jan Fidler napsal(a) v Čtvrtek, 02 Duben 2015 16:17
Takze Smak zase nic? Tak uvidime jak to dopadne, za par let bude mesto rado ze se ho zbavi za cenu parcely a vetsiho rodinneho domu.
Pavel Janeček napsal(a) v Čtvrtek, 02 Duben 2015 20:31
zastupitelstvo souhlasila se zveřejněním záměru prodat Šmak

to TomášJedno: developerovi bylo oznámeno před rokem, že město nesouhlasí s návrhem a ať předloží jiný návrh
 
TomášJedno napsal(a) v Čtvrtek, 02 Duben 2015 15:44
Trochu mi záležitost ohledně lokality Nad galateou přijde schizofrenni... na jednu stranu se zastupitelé obávají, aby investor neutekl bez dostavby infrastruktury... a na druhou stranu se nedokáží usnést na ne/prodloužení již propadlé smlouvy (automaticky předpokládají, že investor podá návrh nové smlouvy) a dokonce někteří chtějí, aby investor platil provoz lokality ze svého...
 
 

TOPlist

ArchívTato webová stránka používá cookies. Používáním této stránky souhlasíte s jejich využitím. Chcete-li zjistit více informací o cookies a jak s nimi pracovat, použijte tento odkaz.

Používáním této stránky souhlasíte s využitím cookies pro zajištění funkce nástroje Google AdSense.